logo ssszpz 200x100

 

 

 

 

 

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

Przedszkole, które chce zostać przyjęte do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinno cechować:

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w przedszkolu i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji przedszkola oraz zawarte w jej dokumentacji,
 • otwartość na zmiany,
 • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora przedszkola, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

Definicja Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Przedszkole promujące zdrowie to placówka, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Kryteria przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 • Przepisy prawne dotyczące promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Warunki wstępne
 • Okres przygotowawczy (minimum 6 miesięcy)
 • Okres kandydacki (minimum 1 rok szkolny/ 2 semestry)
 • Przyjęcie do Ślaskiej Sieci Szkół  Promujących Zdrowie. Nadanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Przyjęcie do Ślaskiej Sieci Szkół  Promujących Zdrowie. Nadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie / Przedszkola Promującego Zdrowie - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 • Ścieżka A. Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
 • Ścieżka B. Nadanie Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Ścieżka B. Prolongata Certyfkatu Śląskiej Sieci SzkółmPromujących Zdrowie - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 • Ścieżka C. Prolongata Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
 • Ścieżka C. Nadanie Certyfikatu 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.
 • Monitoring projektu
 • Dokumentacja projektu
 • Kontakt z wojewódzkim zespołem koordynującym

Okres przygotowawczy (minimum 6 miesięcy)

Przedszkolny koordynator wraz z przedszkolnym zespołem:

 • uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach,
 • w oparciu o diagnozę wstępną tworzy trzyletni program promocji zdrowia oraz roczny harmonogram działań dla przedszkola,
 • przeprowadza zajęcia dla rady pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz zapoznaje radę rodziców z koncepcją tworzenia przedszkola promującego zdrowie,
 • przedszkole podejmuje systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja. Działania te powinny być uwzględnione w dokumentacji przedszkolnej,
 • Rada pedagogiczna – po konsultacjach z radą rodziców - podejmuje uchwałę o przystąpieniu do projektu i realizacji szkolnego programu promocji zdrowia.

Okres kandydacki (minimum 1 rok szkolny/ 2 semestry)

Za datę rozpoczęcia okresu kandydackiego przyjmujemy datę zatwierdzenia przedszkolnego programu promocji zdrowia przez radę pedagogiczną.

W tym okresie:

1. Przedszkole składa koordynatorowi wojewódzkiemu:

 • przedszkolny program promocji zdrowia,
 • roczny harmonogram (szczegółowy plan pracy),
 • pisemną deklarację o gotowości przystąpienia społeczności przedszkolnej do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, podpisaną przez:
  •  dyrektora przedszkola
  •  co najmniej 60 proc. nauczycieli
  •  co najmniej 2 przedstawicieli pracowników administracyjno – technicznych,
  •  przewodniczącego rady rodziców.

2. Przedszkole realizuje zatwierdzony przedszkolny program promocji zdrowia przez co najmniej jeden rok szkolny lub dwa kolejne semestry.

3. Przedszkole stale monitoruje samopoczucie przedstawicieli różnych grup społeczności przedszkolnej (badanie stopnia ich zadowolenia ze przedszkola).

4. Przedszkolny koordynator wraz z przedszkolnym zespołem uczestniczy w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach.

 

Przyjęcie do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Nadanie Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

1. Po upływie okresu przygotowawczego oraz kandydackiego wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjmują przedszkole do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

2. Przedszkole zastaje przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz otrzymuje Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest przyznawany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjny Metis w Katowicach – Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat jest przyznawany po okresie 3 miesięcy od daty złożenia wymaganej dokumentacji.

Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się ponownie o jego nadanie.

Certyfikat ten upoważnia do ubiegania się o:

 • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie (ścieżka A) lub
 • Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ścieżka B) lub
 • Prolongatę Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie – kontynuacja (ścieżka C).

Źródło: www.metis.pl